Disputas: Industriutvikling og historiske nasjonalregnskaper

Christian Venneslan disputerer for dr.oecon graden ved NHH fredag 25.april med avhandlingen: "Industrial Development in Norway 1896-1939 - In View of Historical National Accounts".

23.04.2008 - Redaksjonen


Tema for avhandlingen er industriutviklingen i Norge i lys av historiske nasjonalregnskaper. Avhandlingen består av fire essays og syv statistiske vedlegg.

Et hovedbidrag er tallmessig konkretisering av industriveksten for 51 bransjer mellom 1896 og 1939. Den kvantitative tilnærmingen har ført til såpass betydelige revideringer av statistikken at historien delvis må omtolkes. Dette gjelder for det første det mye debatterte tema om tidfestingen av det industrielle gjennombruddet i Norge.

Mens mange historikere har hevdet at det store spranget mot et moderne industrisamfunn fant sted mot slutten av 1800-tallet, viser de nye seriene at dette vanskelig kan ha skjedd før inngangen til det 20.århundre. Analysen knyttes særlig opp mot elektrifisering og introduksjon av elektromotorer i industriell fabrikasjon. Først da fikk industrialiseringen en bredde og struktur som karakteriserer et moderne samfunn.

Over det ganske land observeres økt innovasjonstakt og produktivitetsvekst som best kan sammenlignes med hva asiatiske land fremviser i dag. For det andre retter avhandlingen søkelyset mot den store depresjonen og utviklingen på 1930-tallet.

Det argumenteres mot det etablerte syn at det var hjemmemarkedet og tilbudssiden som ledet landet ut av krisen. For å forstå oppgangen må oppmerksomheten i større grad rettes mot eksportmarkeder og økt etterspørsel etter norske industriprodukter som følge av Gullstandardsystemets fall i 1931. En slik nasjonal analyse samsvarer også i stor grad med funn gjort av internasjonale forskere de siste tiårene.

Christian Venneslan er utdannet innen historie og økonomi ved London School of Economics (M.Sc.1996) og Universitetet i Oslo (cand. philol. 1997). Han er for tiden ansatt ved Universitetet i Oslo og skriver bind 2 av verket Finansdepartementets historie sammen med professor Einar Lie.
Kandidaten kan treffes på telefon 971 53 805.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive