Disputas : Helseforsikring

Anne Wenche Emblem (f. 1967) disputerer 5. mars til doktorgraden ved NHH med avhandlingen : ‘Compensation if Ill: In Cash and In Kind. Essays on Health Insurance.’

Individer står ovenfor usikkerhet mht. egen fremtidig helsetilstand og ønsker å forsikre seg mot konsekvensene av å bli syk. I avhandlingen, som har en teoretisk tilnærming, studeres individers valg av ulike typer kompensasjon ved sykdom og hvordan dette valget avhenger av deres inntektsevne. Helseforsikringsbegrepet utvides til å omfatte ikke bare kompensasjon for medisinske utgifter men også inntektstap som følge av permanent redusert helse (uførhet). Det vises at individer med høy inntektsevne velger å restituere helse (full behandling) mens individer med lav inntektsevne velger å motta en inntektsoverføring (uføretrygd) heller enn å gjennomgå full behandling. Dette har interessante implikasjoner for utforming av forsikringskontrakter, bl.a. når informasjon om helserisiko er asymmetrisk fordelt. Det vises bl.a. at forsikringstilbyder kan oppnå selv-seleksjon ved å tilby billige kontrakter med egenandeler. En slik redusert forsikringsutbetaling innebærer at bestemte grupper individer velger å redusere omfanget på medisinsk behandling ved sykdom mens andre grupper individer velger å opprettholde behandlingsomfanget. Egenandeler kan derfor ta form av redusert behandling og redusert kontantutbetaling ved sykdom. Integrering av forsikring mot medisinske utgifter og forsikring mot uførhet har også interessante implikasjoner for utforming av et offentlig helsetilbud. I avhandlingen diskuteres hvordan myndighetene ved å bruke tilbudet av helsetjenester kan oppnå en effektiv omfordeling av inntekt. Mer spesielt vises det at myndighetene, i en situasjon med asymmetrisk informasjon om inntektsevne og arbeidstilbud, kan integrere forsikrings- og fordelingshensyn ved hjelp av et ikke-lineært skattesystem og et offentlig finansiert helsetilbud.

I bedømmelseskomiteen for avhandlingen sitter Professor Sören Blomquist ved Uppsala Universitetet, Professor Vidar Christiansen ved Universitetet i Oslo og Professor Trond Olsen ved Norges Handelshøyskole.

Hovedveileder har vært Professor Agnar Sandmo ved Norges Handelshøyskole.


Anne Wenche Emblem er cand.mag. fra Universitetet i Bergen og har høyere avdelings eksamen fra NHH. Hun har tidligere vært ansatt som stipendiat ved NHH, prosjektassistent ved SNF, konsulent i Sosial- og Helsedepartementet og associate professional officer i Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Hun er nå ansatt som høgskolelektor ved Fakultet for økonomi og samfunnsfag ved Høgskolen i Agder (HiA). Emblems doktorgradsarbeid er delvis finansiert av Kristiansand kommune gjennom Satsing i Sør Programmet ved HiA.

Doktoranden kan treffes på telefon 38 14 15 14.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive