Disputas : Fattigdomsbekjempelse

Espen Villanger (f.1972) disputerer 2. juni til doktorgraden ved NHH med avhandlingen ”Fighting Poverty: Company Interests and Foreign Aid Policy, and an Impact Analysis of Natural Disasters”.

Avhandlingen består av to hoveddeler. Den første delen analyserer hvordan naturkatastrofer påvirker de fattige på landsbygden i Pakistan. Ett viktig funn er at konsekvensene av katastrofer som flom og tørke, varer mye lenger for de fattige og sårbare enn for hele befolkningen sett under ett. Samtidig har slike katastrofer nesten ingen virkning på de mer velstående i disse samfunnene. Analysen danner grunnlaget for en mer effektiv politikk for å kompensere de fattige og sårbare for virkningene av naturkatastrofer, og som kan forhindre at slike kriser fører til permanent fattigdom.

Den andre delen viser hvordan internasjonale selskaper kan bli brukt av fattige land til å legge press på utøvelsen av bistandspolitikken til giverlandene. Når fattige land sender ut anbud på store investeringsprosjekter der internasjonale selskaper konkurrerer om tilbudet, kan det være i det fattige landets interesse å knytte kontrakten opp mot en uformell betingelse om at selskapet må utøve press på sitt hjemlands bistandsmyndigheter. Dette presset kan for eksempel være at giverlandet må redusere sine krav om at mottakerlandet skal ha gjennomført økonomiske reformer for å få bistand. Avhandlingen viser hvor skjør dagens praksis er med å gi bistand under forutsetning av at mottakerlandet gjennomfører økonomiske reformer. Hvis disse reformene strider mot landenes egne prioriteringer vil det være sterke krefter i sving for å motarbeide og underminere disse reformene.

---
Espen Villanger er utdannet cand.polit. ved Universitetet i Bergen. Han har vært politisk rådgiver i AUF 1995-96, og jobber nå som forsker ved Christian Michelsens Institutt i Bergen.

Priv. til red.
Stipendiaten kan treffes på telefon 99 79 94 76 i tiden rundt disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive