Disputas: Evolusjonær spillteori

Ivar Kolstad (f.1971) disputerer 21. februar til doktorgraden ved NHH med avhandlingen ”Essays on evolutionary game theory”.

Evolusjonær spillteori gir en innfallsvinkel til spørsmålet om likevektsseleksjon i spill. Modellene innenfor denne teoriretningen er etterhvert svært varierte, men et fellestrekk er at strategier som gir en relativt høy avkastning, over tid øker sin representasjon i en befolkning. Resultatene fra denne retningen viser at hvilke likevekter som selekteres, avhenger av hvordan man modellerer den evolusjonære prosessen, mutasjoner, og matching av spillere.

Kolstads avhandling består av fire essays som i hovedsak diskuterer hvordan matching og mutasjoner påvirker valg av likevekt. Første essay viser at i en modell hvor spill tilordnes en posisjon i et sosialt rom, vil muligheten for å oppnå en likevekt hvor ulike konvensjoner følges i ulike posisjoner, være større dersom man bruker en mer rimelig definisjon av konvensjoner enn det som tidligere har vært brukt i denne modellen. Andre essay presenterer en modell med to populasjoner, og viser hvordan likevektsseleksjon avhenger av i hvor stor grad spillere matches med spillere fra egen populasjon. Tredje essay diskuterer en modell av et urbant arbeidsmarked, hvor den enkelte arbeiders valg om å være sysselsatt avhenger av hvor mange i nabolaget som jobber, og den enkeltes valg av bosted avhenger av nivå på sysselsetting eller utdanning i ulike nabolag. Resultatene viser at en likevekt med full sysselsetting og fullstendig segregering etter utdanning, er robust for variasjoner i hvordan flytteprosessen modelleres. Fjerde og siste essay diskuterer hvordan ulike måter å endogenisere mutasjoner på, kan føre til ulik likevektsseleksjon.

---
Ivar Kolstad er utdannet siviløkonom, og har høyere avdelings studium ved NHH. Han har jobbet som stipendiat ved institutt for samfunnsøkonomi NHH, og jobber nå som forsker ved Chr.Michelsens Institute i Bergen.

Stipendiaten kan treffes på telefon 99 60 97 30 i tiden rundt disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive