Disputas: Effekter av ulike medvirkningsformer i strategiske endringsprosjekter

Ingunn Elvekrok (f.1965), disputerer for doktorgraden ved NHH torsdag 22. februar med avhandlingen: "Medvirkning - mer enn medvirkning. Effekter av ulike medvirkningsformer i strategiske endringsprosjekt'

En av de største utfordringene bedrifter og organisasjoner står overfor er evne og vilje til å endre seg i takt med omgivelsene, og formålet med avhandlingen har vært å bidra til økt kunnskap om sammenhengen mellom ulike former for medvirkning og utfall av endringsprosjekter. Studien omfatter 58 strategiske endringsprosjekter gjennomført i 32 bedrifter i læringsnettverket Nordvest Forum AS.

Funnene viser positiv sammenheng mellom medvirkning og en rekke avhengige variabler som er relevante i evaluering av suksess i endringsprosjekter. Den direkte effekten er beskjeden når medvirkning defineres som endimensjonalt begrep. Når medvirkning spesifiseres i dimensjoner har forklaringsmodellen imidlertid betydelig innvirkning på endringsprosess og endringsutfall og medvirkning påvirker endringsutfall både direkte og gjennom å påvirke endringsprosessen.

Avhandlingen bidrar til teori gjennom operasjonalisering av medvirkning som flerdimensjonalt begrep og kvantitativ testing av empiriske sammenhenger i et felt som domineres av casestudier. Funnene gir empirisk støtte til påstanden om at ulike medvirkningsformer har ulik effekt på avhengig variabel.

Studien har implikasjoner for ledelse og organisering av strategiske endringsprosjekter på flere områder. Resultatene viser at medvirkning har avgjørende betydning for tillit og forpliktelse til organisasjonen etter at endringsprosjektet er sluttført.

Dette innebærer i praksis at ledere av endringsprosjekter bør legge vekt på å utarbeide og formidle retningslinjer som ligger til grunn for omfordeling av ressurser som følge av endringsprosjektet.

Studien viser at medvirkning påvirker endringsprosjektets utfall gjennom å påvirke endringsprosessen, og at det er betydelig sammenheng mellom endringsprosess og endringsutfall. Endringsprosessen har særlig betydning for de langsiktige virkningene på tillit og forpliktelse, samt læring gjennom endringsprosjektet. For ledere understreker dette behovet for en helhetlig tilnærming til endringsprosjektet som enn del av organisasjonens totale virksomhet i dag og fremover.

Elvekrok er utdannet siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø og cand. oecon fra Norges Handelshøyskole. Hun har allsidig arbeidserfaring fra offentlig og privat virksomhet, og bor med mann, tre barn og to kaniner i Drammen.

Kandidaten kan treffes på telefon 9767 3697.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Redaksjonen


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive