Disputas: Derivatpriser i det nordiske kraftmarkedet

Fridthjof Ollmar disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole torsdag 25. mars med avhandlingen "En analyse av derivatpriser i det nordiske kraftmarkedet".

Avhandlingen analyserer derivatpriser (kontrakter som er basert på en underliggende verdi) i det nordiske kraftmarkedet. Det nordiske kraftmarkedet er et av de eldste og mest likvide elektrisitetsmarkedene i verden. Avhandlingen består av fire separate artikler som samlet sett analyserer spot prisen på elektrisitet levert umiddelbart (spotpriser), priser på elektrisitet levert ved et fremtidig tidspunkt (terminpriser), og andre derivater i dette markedet.
Avhandlingen gir ny innsikt i prisdynamikken i det nordiske kraftmarkedet, og vil kunne hjelpe produsenter og forbrukere ved risikostyring og finansiell verdsetting.

Den første artikkelen presenterer ny metode for å konstruere en terminkurve basert på observerte terminkontrakter. En terminkurve viser prisen i dag for en vare levert på forskjellige fremtidige tidspunkter. Siden kraftterminer gjøres opp i løpet av en periode istedenfor et gitt tidspunkt, kan man ikke bruke de vanlige metodene for å konstruere en terminkurve. Fordelene med den nye metoden er redusert beregningstid, lukket form løsning og dens mulighet for å konstruere glatte terminkurver.

I den andre artikkelen en analyseres dynamiske aspekter ved prisvariasjoner (volatilitet) i det nordiske kraftmarkedet på grunnlag av historiske terminkurver. Ved en prinsipalkomponentanalyse finner man at to faktorer er til stede for alle forfallstidspunkter, og at de til sammen klarer å forklare ca. 75 prosent av den totale variasjonen. Dette er mye lavere enn i andre markeder, der to faktorer typisk greier å forklare 95 prosent av all variasjon. Det er også lavere korrelasjon mellom den korte og den lange enden av terminkurven enn i andre markeder. Våre resultater indikerer at modellering av hele terminkurven har mindre for seg i dette markedet enn i andre markedet.

Den tredje artikkelen analyserer brukstidskontrakter, som gir kontraktseieren fleksibilitet i den mengde energi som mottas. Målet er å ta ut mest mulig i perioder med høy pris og minst mulig i perioder med lav pris. Selv om den kontraktstypen har eksistert i markedet lenge, er de vanskelige å verdsette. Verdien av en slik kontrakt blir formulert som et stokastisk optimeringsproblem som løses numerisk. Resultatene blir sammenlignet med kontraktuttak fra ni markedsaktører. Den foreslåtte metode oppnår den høyeste akkumulerte profitten for femårsperioden 1997-2002. Denne artikkelen fikk FIBE-prisen i 2003.

Den siste artikkelen er en empirisk analyse av risikopremien i det nordiske kraftmarkedet. Denne forteller sammenhengen mellom terminpris og forventet leveringspris. Konklusjonen er: Negativ risikopremie (dvs. terminprisen i snitt er over leveringsprisen), økt volatilitet med økt terminpris, reversjon og en klar sesongstruktur.

Fridthjof Ollmar har tatt siviløkonomutdanning i Bodø og høyere avdelingseksamen ved NHH. Han har siden 1999 jobbet i Skagerak Kraft som markedsanalytiker.

Priv. til red : Doktoranden kan treffes på telefon 908 88 137

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive