Disputas : Bedrifters utvikling av egen konkurranseevne

Trond Hammervold (f. 1964) disputerer fredag 3. oktober med avhandlingen ”Value Creation in Cooperative Vertical Relationships”.

Avhandlingen tar for seg hvordan bedrifter kan utvikle egen konkurranseevne ved målrettet samarbeid i distribusjonskanaler.

På grunnlag av en kritisk gjennomgang av avhengighetsteori og intervjuer med eksportører og importører i forskjellige bransjer, spesielt sjømatnæringen, belyses ulike former for samarbeid og kritiske suksessfaktorer i slike samarbeid.

I sjømatnæringen ser man i dag en økt fokusering på bygging av samarbeidsrelasjoner. Selv om det er stort fokus på salg/innkjøp er bedriftene i økende grad opptatt av å bedre sin konkurranseevne på andre områder. Særlig større virksomheter frigjør ressurser ved å inngå langsiktige prisavtaler slik at man kan konsentrere seg om logistikk eller produksjon på bekostning av salg. I den grad man etablerer samarbeidsrelasjoner i distribusjonen, får bedriftene gevinster i form av forbedret logistikk, markedsinformasjonssystem, læring eller utvikling.

Mange aktører i sjømatnæringen har i begrenset grad inngått samarbeidsrelasjoner. Dette begrunnes ofte i ulemper ved å binde seg opp mot andre, eller den etablerte vanen det er å handle i et marked for å oppnå beste pris fra dag til dag. Bransjen har mye å hente ved å nyansere dette synet. En slik utvikling tvinges også frem ved at toneangivende aktører går bort fra de tradisjonelle måtene å bruke markedet på.

I avhandlingen problematiseres hvordan forskjellige typer samarbeidsrelasjoner bør håndteres ut fra hvilke mål bedriftene har med samarbeidet. Analysen viser at det spesielt er viktig å begrense bruken av omfattende relasjonsbygging til samarbeid som har med egen utvikling å gjøre. Omfattende relasjonsbygging er kostbart og er ofte unødvendig.


Trond Hammervold er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i Bodø, og har tatt høyere avdelingseksamen ved NHH. Han jobber nå som høgskolelektor ved Høgskolen i Harstad.

Kandidaten kan treffes på telefon 909 23468 i tiden rundt disputasen.

Oppdatert: 21.02.2008 13:00
av Afsoun Sabzian


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive