Disputas: Arbeidsmarkedsøkonomi

Dag Rønningen disputerer for doktorgraden ved NHH 28. september med avhandlingen "Essays on technological changes and older workers labor force participation, social assistance transfers to individuals, and capital measurement".

24.09.2007 - Redaksjonen


Avhandlingen består av fire essays med til dels ulike tema. De to første essayene analyserer sammenhengen mellom teknologiske endringer og eldre arbeidstakeres deltakelse på arbeidsmarkedet.

Vi finner at mannlige ansatte i foretak med hyppige forventede teknologiske endringer blir lenger i arbeid enn tilsvarende ansatte i foretak med mindre grad av teknologiske omstillinger. Videre finner vi at uventede teknologiske endringer henger sammen med tidligere avgang for menn. Resultatene er i tråd med avledete hypoteser.

Én svakhet med analysen er at vi ikke kan tolke resultatene som at teknologiske endringer forårsaker den observerte pensjoneringsatferden, siden vi ikke har fått kontrollert for planlagt pensjonering. Det andre essayet analyserer hvordan virksomheters etterspørsel etter arbeidskraft av ulik alder påvirkes av ny teknologi og organisasjonsendringer.

Vi finner ikke noen særlig sterke resultater, og det mest markerte resultatet er at organisasjonsendringer synes å føre til økt etterspørsel etter 40-åringer, mens 50-åringene får lavere etterspørsel. En svakhet i dette essayet er at indikatorene for ny teknologi og organisatoriske endringer bare sier om det har vært en endring, og ikke hvor omfattende endringene har vært.

Det tredje essayet analyserer kommunenes prioritering av sosialhjelp. Vi legger fram flere hypoteser om hvordan ulike kommuner antas å prioritere tildeling av sosialhjelp og tester disse på data. Vi finner at det i all hovedsak er individkarakteristika som forklarer ulikheter i sannsynligheten for å få sosialhjelp og hvor mye den enkelte mottar.

Kommunekarakteristika har i vår studie liten forklaringskraft. I det siste essayet benyttet vi regnskapsstatistikken og industristatistikken i Statistisk sentralbyrå til å lage tall for varige driftsmidler på foretaksnivå i løpende priser. Disse data kan være nyttige i ulike typer mikrostudier, og er også brukt i det første essayet i denne avhandlingen.

Dag Rønningen er utdannet siviløkonom med Høyere avdelingseksamen fra NHH. Han jobber i Statistisk sentralbyrå, seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk.

Kandidaten kan treffes på telefon 21 09 45 32


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive