Disputas: "Essays on corporate risk management and electricity swap return dynamics"

Dennis Frestad (f.1965), disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 17. desember med avhandlingen "Essays on corporate risk management and electricity swap return dynamics".

19.12.2007 - Redaksjonen


Avhandlingen består av to deler. Den første delen analyserer problemstillinger knyttet til bedrifters styring av økonomisk eksponering mot pris- og kvantumsusikkerhet.

Ulike strategier for å styre en bedrifts risikoeksponeringer ved hjelp av prisderivater analyseres, og det vises at en generell reduksjon av risiko ofte er tilnærmet like god somen verdimaksimaliserende benchmark strategi.

Videre vises det at bedrifter som er eksponert mot bedriftsspesifikk kvantumsrisiko sjelden vil kunne oppnå vesentlige økonomiske gevinster ved å handle i såkalte ulineære prisderivater.

Avhandlingen illustrerer for øvrig konsekvensen av den særnorske grunnrenteskatten, en tilleggsskatt som ilegges norske vannkraftbaserte produsenter av elektrisk energi, for kraftprodusenters etterspørsel etter risikoreduksjon.

Det viser seg at grunnrenteskatten reduserer kraftprodusentenes sikringsetterspørsel, men størrelsen på reduksjonen kan variere med bedriftsspesifikke forhold.

Den andre delen av avhandlingen viser at korrelasjoner mellom avkastninger i ulike segmenter av det nordiske markedet for fremtidige leveranser elektrisk energi potensielt kan forklares ved tre felles risikofaktorer.

Hvert markedssegment synes imidlertid også å være influert av en spesifikk kilde til risiko, hvilket innebærer at kontrakter i ett markedssegment i begrenset utstrekning kan brukes til å styre risikoeksponeringer mot andre markedssegmenter.

Avslutningsvis i avhandlingen vises det at sannsynlighetsfordelingene til daglige avkastninger knyttet til kontrakter for fremtidige leveranser av elektrisk energi har "fete haler".

Dette innebærer i praksis at Value-at-Risk kalkulasjoner basert på en antakelse om normalfordelte avkastninger vil kunne underestimere det faktiske daglige tapspotensialet i en portfølje av slike kontrakter.

Dennis Frestad er utdannet siviløkonom ved handelshøyskolen BI og Cand Polit ved UiO. Han er for tiden ansatt ved institutt for økonomi ved Universitetet i Agder.

Kandidaten kan treffes på telefon 45850245.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive