Disputas: Skattekonkurranse, kompetansearbeidsplasser og bærekraftige regioner

Eva Benedicte Danielsen Norman

Eva Benedicte Danielsen Norman disputerer for doktorgraden ved NHH tirsdag 25.mai med avhandlingen "Essays on Agglomerations and Economic Policy".

19.05.2010 - Redaksjonen


I avhandlingen studeres virkninger på næringsstruktur, produktivitet, faktoravlønning (lønn, kapitalavkastning) og bosetting av ulike politiske virkemidler som benyttes for å tiltrekke seg næringsklynger. Myndigheter på alle nivå i industrialisert land - i Norge kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt - benytter ulike virkemidler for å tiltrekke seg flere bedrifter og innbyggere. Hvilke virkemidler som er tilgjengelig varierer både mellom ulike land og mellom ulike nivåer, men de vil typisk bestå av offentlige reguleringer, av skatter og avgifter, og av omfang og kvalitet på det offentlige vare- og tjenestetilbudet.

Analysene viser bl.a. at fritt lokalt skattøre ikke nødvendigvis fører til negativ skattekonkurranse mellom kommuner. Det hevdes ofte at dersom kommunene stilles fritt i å velge nivå på de lokale skattene, vil det føre til at de underbyr hverandre i et forsøk på å tiltrekke seg folk og næringsvirksomhet. Resultatet vil bli et såkalt "race to the bottom" der skattenivåene til slutt blir svært lave overalt, med tilhørende lavt nivå på det lokale offentlige tjenestetilbudet. I avhandlingen vises at hvorvidt det vil oppstå et "race to the bottom" er kritisk avhengig av hvor mobile innbyggerne er og av de mobile innbyggernes syn på avveiningen mellom offentlige tjenester og skatt. Hvis de mobile innbyggerne er mer opptatt av skatt enn av offentlige tjenester, og det er mange som er mobile, kan vi få et "race to the bottom". Er de mer opptatt av skole og helse enn av skatt, kan vi derimot få et "race to the top".

Et annet sentralt tema i avhandlingen er virkningene for produktiviteten i privat sektor, og med det for det lokale næringslivets konkurranseevne, av at en større andel av arbeidsstyrken sysselsettes i offentlig sektor. Det hevdes for eksempel ofte at den kommende eldrebølgen vil svekke industriens konkurranseevne bl.a. fordi tilgangen til arbeidskraft for privat industri vil synke dramatisk ettersom offentlig sysselsetting øker. Beregninger viser at sysselsettingen innen offentlig pleie- og omsorg vil mer enn dobles mellom 2020 og 2060 pga den kraftige økningen i antall eldre personer. I avhandlingen vises at effekten for privat sektor ikke er en svekkelse av produktiviteten og konkurranseevnen, snarere tvert imot. Årsaken ligger i den strukturomstillingen som følger fra endringen i arbeidskrafttilgangen. De som sysselsettes i pleie- og omsorgstjenester er for det meste relativt lavt utdannet. Det betyr at sammensetningen av den delen av arbeidsstyrken som søker seg jobb i privat næringsliv vris i retning av høyt utdannede. En slik vridning fører til økt sysselsetting og produksjon i kunnskapsintensive virksomheter og redusert sysselsetting og produksjon i bedrifter der det er stor andel av lavt utdannet arbeidskraft. Med en større kunnskapsintensiv sektor øker produktiviteten og med det bedres konkurranseevnen. Motsatt vil det å etablere offentlige arbeidsplasser som benytter mye høyt utdannet arbeidskraft føre til at kunnskapsintensiv privat virksomhet i området svekkes, og med det redusert produktivitet og konkurransekraft. Det betyr for eksempel, i motsetning til hva mange hevder, at flytting av statlige høykompetansearbeidsplasser til en region ikke nødvendigvis vil styrke det kompetansebaserte næringslivet i regionen.

Det siste hovedtemaet i avhandlingen er knyttet til spørsmålet om bærekraften av klynge¬baserte regioner - eksempelvis hvor mange regioner som vil kunne være bærekraftige i Norge. Avhandlingen utvikler et teoretisk rammeverk for analyse av dette og beslektede spørsmål.

Eva Benedicte Danielsen Norman er oppvokst og bosatt i Bergen der hun er utdannet cand.oecon fra Norges Handelshøyskole. Siden høsten 2009 har hun vært ansatt som forsker ved Samfunns- og Næringslivsforskning AS (SNF)

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, fredag 21. mai 2010.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.
Tema for prøveforelesningen: "Labour migration to Norway: Implications for industrial structure and economic policy"

Mer informasjon:
Eva Benedicte D. Norman, EvaBenedicte.norman@snf.no

Informasjonsavdelingen ved NHH,
e-post: presse@nhh.no
tlf. 55 95 92 40


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive