Disputas: Regionalpolitikk og utvikling - flytter til arbeidsledighet

David Phillip McArthur (Foto: Høgskolen Stord-Haugesund)

David Philip McArthur disputerer for doktorgraden ved NHH med avhandlingen "Regional labour markets and spatial interaction mechanisms" tirsdag 25.mai.

21.05.2010 - Redaksjonen


Avhandlingen fokuserer på problemstillinger knyttet til regionalutvikling og regionale arbeidsmarkeder. En målsetning har vært å forklare geografiske forskjeller i arbeidsledighet, boligpriser og lønn. En hypotese er at slike forskjeller elimineres over tid. Dette kan f.eks. være respons på en tendens til at arbeidsledige flytter fra områder med høy arbeidsledighet, høye boligpriser og lav lønn. I den geografien vi studerer synes det snarere å være en tendens til at flyttestrømmene går mot områder med høy arbeidsledighet. Slike mønstre forklares innenfor et modellverktøy for regionale arbeidsmarkeder, der flytte- og pendlestrømmer behandles simultant. Utviklingen av et tilfredsstillende modellverktøy for slike formål er i seg selv en viktig målsetning med avhandlingen. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke slike modeller til å beregne trafikkutviklingen i situasjoner der en ny bro/tunnel erstatter en ferjeforbindelse. Som en standard tilnærming brukes modeller som ignorerer virkninger på flyttestrømmer og bosettingsmønster. Dette kan gi uheldige vurderinger av bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet knyttet til slike investeringer.

Avhandlingen består av ni artikler, som vurderer forskjellige regionalpolitiske problemstillinger både ved bruk av etablerte og mer innovative metoder. I noen av arbeidene gir analysen grunnlag for konklusjoner med viktige politikkimplikasjoner. I avhandlingen kommer det f.eks. fram at bruk av bompenger kan forhindre vekstimpulser fra forbedringer i transportnettet. I den grad målsetningen med investeringer i transportinfrastruktur er å stimulere til økt mobilitet og mer effektive arbeidsmarkeder, kan det være en dårlig løsning å finansiere investeringene med bompenger. Reiseutgifter fungerer som en barriere for interaksjon i arbeidsmarkedet, og i mange tilfeller kan dette mer enn motvirke gevinsten av redusert reisetid. Et annet eksempel er at det kan virke mot sin hensikt å stimulere til økt sysselsetting i områder med høy arbeidsledighet. I mange regioner er det en tendens til at ledigheten er høyest i sentrale områder med sterk befolkningsvekst. Økt generell etterspørsel i slike områder kan gi flyttestrømmer som skaper en ny regional likevekt der forskjellene i arbeidsledighet vedvarer og typiske distriktsproblemer forsterkes.

David McArthur har en mastergrad i økonomi fra University of Edinburgh, og mastergrad i Business and Management fra Glasgow Caledonian University. Han har arbeidet som stipendiat ved Høgskolen i Haugesund siden 2008.

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, tirsdag 25. mai 2010.
Prøveforelesningen starter klokken 10.15 og disputasen klokken 12.15.
Tema for prøveforelesningen: "Models for Discrete Choice"

Mer informasjon:
David Philip McArthur, e-post: david.mcarthur@hsh.no tlf: 52 70 26 95

Informasjonsavdelingen NHH, presse@nhh.no tlf: 55 95 92 40


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive