Disputas: Den viktige mellomlederen

Ole Hope (Foto: Hallvard Lyssand)

Mellomlederen har større betydning for utfallet av organisasjonsendringer enn tidligereantatt. Det bekrefter en ny doktoravhandling ved NHH.

21.04.2010 - Red.


I avhandlingen «Essays on Middle Management Responses to Change Initiatives studerer Ole Hope hvordan mellomlederes respons på endringsinitiativ påvirker det endelige resultatet av endringen. Hope disputerer for doktorgraden ved NHH mandag 3. mai 2010.

Avhandlingen viser at mellomlederens mottakelse og fortolkning av toppledelsens endringsforslag har direkte innvirkning på om endringene blir realisert eller ikke.

I følge Hope er det to dominerende syn på mellomlederen; det tradisjonelle der man ser på mellomlederen som et hinder for utvikling og endring, eller et nyere der mellomlederen er en viktig ressurs for å få endringer satt ut i livet.

De to synene på mellomlederen står i sterk kontrast til hverandre, det sistnevnte er rådende i nyere forskning.

Hope viser hvordan mellomledere aktivt engasjerer seg i maktutøvelse, maktspill og retorisk språkbruk og atferd for å påvirke resultatet av endringer.

Engasjementet kan være i tråd med de foreslåtte endringer, men også på tvers av endringene.

Mellomledere har ulike begrunnelser for sitt aktive engasjement for den ene eller andre løsning. De kan være egoistisk motiverte, men like gjerne skyldes en overbevisning om hva de mener er best for virksomheten.

Avhandlingen argumenterer for et mer balansert syn på mellomlederens rolle som inkluderer både negative og positive aspekter.

Mellomlederen er en sentral ressurs for å få gjennomført endringer. Likevel kan man ikke se bort fra at det er en risiko forbundet med at mellomledere aktivt går inn for å velte en endring. Mellomlederen har en sentral nok posisjon for å lykkes med dette, dersom motivene for en slik atferd er tilstrekkelig sterke.

Funnene i Hopes arbeid støtter opp under et syn som legger til grunn at den strategi bedrifter realiserer er summen av enkeltindividers handlinger, og ikke noe man i toppledelsen kan beslutte seg til.

Dette betyr at man ved endringer må legge stor vekt på å legge til rette for at enkeltindividene forstår og aksepterer hensikten med og konsekvensene av endring for å unngå at de bevisst blokkerer denne.

Ole Hope (f. 1963) er oppvokst i Bergen. Han er uteksaminert fra Sjøkrigsskolens Intendanturlinje i 1986. Han har en Executive MBA i strategisk ledelse ved NHH fra 2003.

Hope har vært direktør ved Den Nationale Scene, administrerende direktør i Grieghallen og hatt ulike direktørstillinger i TrygVesta. Han er for tiden ansatt som organisasjons- og strategidirektør ved Hansa Borg Bryggerier AS

Tema prøveforelesning: "Making sense of sensemaking: A review of literature"
Tid og sted: Mandag 3. mai 2010 kl. 14.00 i Karl Borchs auditorium

Avhandlingens tittel: "Essays on Middle Management Responses to Change Initiatives"
Tid og sted for disputasen: Mandag 3. mai kl. 15.00 i Karl Borchs auditorium

Hovedveileder: Førsteamanuensis Inger Stensaker, NHH

Bedømmelseskomité:
Professor Joyce Falkenberg, Universitetet i Agder (leder)
Professor Ann Langley, HEC Montréal
Professor Eero Vaara, Hanken School of Economics, Helsinki


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive