Vil ikke heve kvaliteten

Innlegg: Å tvinge gjennom fusjoner blant universiteter og høyskoler er feil vei å gå, skriver administrerende direktør Nina Skage.

03.03.2015 - Nina Skage


Universiteter og høyskoler over hele landet har opplevd et sterkt press fra Regjeringen det siste året om å finne seg en fusjonspartner. Bakgrunnen er Regjeringens strukturmelding som er ventet i løpet av våren.

Regjeringen mener det er behov for reform i universitets- og høyskolesektoren fordi vi har for mange sårbare utdanninger og at kvaliteten på forskningen ikke er god nok. Det er prisverdig at Regjeringen vil heve kvaliteten i sektoren. Jeg er dessverre ikke sikker på om den vil lykkes. Til det er prosessen for dårlig fundert.

Feil med tvang

Hovedproblemet med prosessen det er lagt opp til er at det mangler en klar, strategisk tankegang bak ønsket om å slå sammen universiteter og høyskoler.

For mange av institusjonene i universitets- og høyskolesektoren vil ikke fusjon være svaret på de faglige utfordringene nettopp de står overfor. Da blir det feil å tvinge gjennom fusjoner.

Fra vårt ståsted oppleves det at målet om å heve kvaliteten er underordnet målet om å få gjennomført fusjoner. Fusjoner vil ikke alene heve kvaliteten i sektoren. Derfor etterlyser jeg andre virkemidler fra Regjeringen.

Regjeringen undervurderer hvor mye tid og krefter det tar å fusjonere. Selv har jeg bakgrunn fra konsernledelsen i Rieber & Søn der jeg ledet integrasjonsprosessen av Rieber inn i Orkla. Mange av erfaringene jeg gjorde meg i denne prosessen, har gjort meg kritisk til det løpet Regjeringen har lagt opp til.

Fusjoner er prosesser som skaper stor usikkerhet blant de ansatte. Man må regne med at en fusjon vil ta flere år før man kan si seg ferdig, noe som i seg selv kan virke lammende på organisasjonen. Å forene ulike organisasjonskulturer er heller ikke gjort over natten.

Sannsynligheten er stor for at fusjonsarbeidet vil gå på bekostning av andre viktige oppgaver institusjonene skal levere på.

I tillegg koster fusjonsprosesser mye økonomisk. Å utvikle en ny felles identitet og å få på plass felles IT-systemer er bare to av utfordringene som vil kreve store ressurser.

For dem som skal gjennom en slik prosess vil spørsmålene være mange. Som eier burde departementet hatt klar en plan for hvordan integrasjonsprosessen skal foregå og de burde stilt rådgivere til disposisjon som kunne bistå.

Bør lytte til erfaringer

Erfaringene fra allerede gjennomførte fusjoner i sektoren synliggjør tydelig hvilke utfordringer en står overfor. I 2014 fusjonerte Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Rektor Mari Sundli Tveit ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet har fortalt at prosessen har vært svært krevende for medarbeiderne. Nye systemer, infrastruktur, ny kultur og tilhørighet er noen av problemene som må håndteres. Organisatoriske endringer tar oppmerksomheten bort fra faglig utviklingsarbeid.

Regjeringen bør lytte til disse erfaringene. Sjansen ville da vært større for at man hadde lykkes med det som bør være det viktigste målet: heve kvaliteten i hele universitets- og høyskolesektoren.

Innlegget var på trykk i Aftenposten 3. mars.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive