Lav rente gir for høy skatt

Innlegg: Skatten på aksjeinntekter blir for høy om "skjermingsrenten" er for lav. Den må ta høyde for at bedrifter går konkurs, skriver NHH-professor Guttorm Schjelderup i et DN-innlegg sammen med professor Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet.

20.05.2015 - Guttorm Schjelderup og Peter Birch Sørensen


En sentral del av det norske skattesystemet det siste tiåret har vært aksjonærmodellen. Den innebærer at aksjeutbytter og gevinster som ikke overstiger et skjermingsfradrag, er fritatt for utbytteskatt.

Grunnlaget for å beregne skjermingsfradraget er som hovedregel aksjens kostpris, det vil si kjøpsprisen for aksjen. Den skattefrie delen av utbyttet (det vil si skjermingsfradraget) beregnes som skjermingsgrunnlaget multiplisert med skjermingsrenten. Stortinget har bestemt at skjermingsrenten skal være renten på tremåneders statskasseveksler, som for ligningsåret 2014 er 0,9 prosent.

Skjermingsgrunnlaget er ment å reflektere alternativavkastningen for aksjonæren av å velge en annen plassering av kapitalen enn aksjer. Det finnes åpenbare alternativer til tremåneders statskasseveksler. Et eksempel er fem- eller tiårige obligasjoner med fortrinnsrett (såkalte OMF-obligasjoner). For en tiårig OMF-obligasjon ville renten regnet som et gjennomsnitt vært cirka 2,75 prosent i 2014.

Når man skal bestemme skjermingsrenten, er det et poeng at aksjonærmodellen ikke alltid sikrer at aksjonær får brukt skjermingsfradraget. Det kan for eksempel skje hvis selskapet går konkurs. Det tilsier at skjermingsrenten bør gjenspeile sannsynligheten for konkursrisiko. Et operativt mål, som gjenspeiler konkursrisiko, kan være gjennomsnittlig rente på selskapsobligasjoner i børsnoterte selskaper.

Skjermingsgrunnlaget for en aksje viser hvor mye utbytte en aksjonær kan ta ut skattefritt på sin aksje.

Scheel-utvalgets forslag til ny skattereform forutsetter at skjermingsgrunnlaget reflekterer risikoen for at aksjonæren ikke alltid vil kunne utnytte skjermingsfradraget. Hvis ikke vil utbytteskatten bli for høy.

Hvis gjennomsnittlig utbytte i norske selskaper er seks prosent og skjermingsrenten tre prosent, vil halvparten av utbyttet være skattefritt, mens utbytte ut over skjerming skattlegges med 37 prosent (utvalgets ekspansive forslag).

Med en bedriftsskattesats som foreslått - 20 prosent - og riktig skjermingsrente, vil den effektive utbytteskatten være lavere enn i dagens skattesystem. Summen av utbytte og bedriftsbeskatningen vil være betydelig lavere enn i dagens skattesystem.

For at dette skal gjelde, er det en forutsetning at riktig skjermingsrente brukes. Scheel-utvalgets forslag er basert på dette.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive