NRK bidrar til mediemangfold

Innlegg: MBLs spørreundersøkelse gir ingen kunnskap om hvorvidt NRK på nett er bra for publikum, skriver NHH-professorene Lars Sørgard, Hans Jarle Kind (bildet) og UiB-professoren Tommy Staahl Gabrielsen.

14.04.2015 - Lars Sørgard, Hans Jarle Kind og Tommy Staahl Gabrielsen


Dagens Næringsliv ga 10. april 2015 en utførlig omtale av en spørreundersøkelse Mediebedriftenes Landsforening (MBL) utførte i høst blant sine medlemsbedrifter om hvordan de opplevde konkurransen fra NRK.

Antallet som har svart, utgjør knapt 20 prosent av medlemsmassen, og vi vet ikke noe om hvor representative de er. Det er en rekke fallgruver når en skal utforme spørreundersøkelser, og dersom en ikke tar høyde for dem kan svarene en får være svært feilaktige.

Når en ser på selve utformingen av spørreundersøkelsen, blir en bekymret for den faglige kvaliteten. Medielederne blir for eksempel spurt om på hvilken måte NRK er en konkurrent/utfordrer, og får forhåndsvalgte alternativer.

Ett av alternativene er følgende: «NRK bidrar til at det er vanskeligere å ta betalt for digitalt innhold gjennom å levere samme type innhold uten å ta betalt på annen måte enn gjennom lisensen».

Spørsmålet er i beste fall ledende, for eksempel ved at det er lagt inn en premiss om at innholdet på NRK er av samme type. Nesten overraskende at ikke alle, kun 84 prosent, krysset av på dette alternativet.

Som man roper i skogen får man svar, uttalte noen medieledere om en annen undersøkelse. Det kan man også si om denne. Det mest interessante med spørreundersøkelsen er at til tross for dens manglende objektivitet, så svarer over halvparten av medielederne at NRK medfører at de må skjerpe seg og dermed gjør dem bedre.

Studien Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) utførte på oppdrag av Kulturdepartementet er et forsøk på å komme et skritt videre i debatten. I stedet for å spørre hva medielederne mener, har vi spurt publikum, sett på innholdet på nettavisene og den faktiske adferden til publikum på nettet.

Vi fokuserte særlig på lokale og regionale nettaviser, nettopp det området MBL pekte på i sin rapport. Våre funn gir ikke støtte til medieledernes syn. Vi fant at NRK i liten grad er en trussel mot lokale og regionale nettaviser, og at de private mediebedriftenes problemer med å ta betalt fra lesere på nett i liten grad kan tilskrives eksistensen av NRK på nett.

Sist, men ikke minst, påpekte vi at det sentrale var hensynet til publikum, ikke private medieaktørers profitt. Like lite som konkurransepolitikken skal hindre at bedrifter blir utsatt for konkurranse, skal mediepolitikken ha som noe selvstendig mål å beskytte de store mediekonsernene. Vi bør beskytte konkurransen, da den bidrar til at medieaktørene skjerper seg, i stedet for å beskytte konkurrentene.

MBL skrev på sin hjemmeside at SNF-rapporten «gir et nyttig nåtidsbilde», men de kritiserer den for ikke å belyse hvorvidt de private medieaktørene i fremtiden vil mislykkes med å ta betalt på nett så lenge NRK er gratis på nett. Men vår studie sier jo noe om nettopp det.

Vi finner at det ikke først og fremst er NRK som stjeler lesere fra en nettavis som krever betaling fra publikum. Konkurransen mot andre private medieaktører, som det finnes mange av, vil være hovedproblemet dersom en privat medieaktør innfører en betalingsmur.

I de fleste land sliter de private medieaktørene med å ta betalt på nett. Dette til tross for at de færreste land har en så sterk offentlig kringkaster gratis på nett som den vi ser i Norge. Internasjonale sammenligninger gir derfor ingen støtte til magefølelsen enkelte har om at NRKs gratis nettjenester er grunnen til at private medieaktører i Norge sliter med å ta betalt på nett.

NRK er hverken finansiert med brukerbetaling eller med reklame. Dette bidrar til at de kan rette seg inn mot andre deler av befolkningen enn det som er det fornuftige dersom en for eksempel er ute etter et publikum som annonsørene primært ønsker å nå.

Slik sett bidrar mangfoldet i finansiering til et mangfold i medietilbudet. Dette vil også være tilfelle på nett. Det er en god begrunnelse for å ha en aktør som nrk.no på nettet, som hverken er finansiert av brukerbetaling eller reklame.

NRK bidrar til å sette en standard for kvalitet og bredde som de andre aktørene må forholde seg til. Det er helt naturlig og legitimt at MBL i første rekke er opptatt av sine medlemsbedrifters ve og vel, men politikerne bør sette publikums interesser i førersetet.

Innlegget var på trykk i DN 14. april 2015.

Les flere kronikker, kommentarer og debattinnlegg av NHH-forskere


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive