Formuesskatt og eiendeler

Professorene Terje Rein Hansen, Guttorm Schjelderup og Jarle Møen svarer i DN 28. mai BI-professor Ole Gjems-Onstad i formuesskattdebatten.

30.05.2014 - Terje Rein Hansen, Guttorm Schjelderup og Jarle Møen


I DN 13. mai har professor Ole Gjems-Onstad en ny kommentar til forslaget vårt om endringer i formuesbeskatningen. Han tar opp problemet med å verdsette immaterielle eiendeler.

Gjeldende regelverk er at egenutviklede immaterielle eiendeler, som goodwill, patenter og knowhow, ikke er skattepliktig formue.

Dersom en gründerbedrift som ikke er børsnotert, utvikler et nytt legemiddel som patenteres så settes ligningsverdien av de fremtidige nettoinntektene til null selv om utviklingskostnadene kan være oppført med betydelige beløp i balansen. Dette er hovedårsaken til at ligningsverdien av mange gründerbedrifter som satser på forskning er svært lav.

Vi går inn for å opprettholde dagens regelverk på dette punktet. Begrunnelsen vår er todelt. For det første deler vi Gjems-Onstads syn på at det er vanskelig å fastsette verdien av slike eiendeler. For det andre vil det være med å stimulere til etablering av kunnskapsintensive bedrifter. Det er i samsvar med regjeringens målsetning. Hvis formuesskatten opprettholdes, antar vi at Gjems-Onstad er enig med oss.

Når det gjelder børsnoterte selskaper vil verdien av egenutviklede immaterielle eiendeler reflekteres i børskursen og slå fullt ut i ligningsverdien.

Dette er et handicap ved børsnotering av selskap som satser på forskning og utvikling. I vårt forslag til reform av formuesskatten avhjelpes dette ved at børsnoterte aksjer er foreslått verdsatt til 50 prosent av børskursen.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive