Formuesskatt og eiendom

Professorene Terje Rein Hansen, Guttorm Schjelderup og Jarle Møen svarer i DN 24. mai på påstander om feil oversettelse av statistikk.

26.05.2014 - Terje Rein Hansen, Guttorm Schjelderup og Jarle Møen


Petter Berge kommenterer i DN 10. mai vårt svar til Ole Gjems-Onstad i debatten om formuesskatten. Han mener vi har gjort oss skyldig i feil oversettelse av statistikk fra OECD og bør ta et språkkurs.

Utgangspunktet for kritikken er at OECDs definisjon av eiendomsskatt inkluderer både skatt på bruk og eie. Berge mener den delen som faller på leietagere ikke kan kalles en skatt på formue. Isolert sett er poenget korrekt, men til tross for sine friske fraspark fører ikke Berge ballen i mål.

Berge burde ha stilt seg selv et kontrollspørsmål. Hvorfor skiller ikke OECD mellom skatt som innkreves fra eiere og leietagere? Svaret er at det ikke er særlig relevant. Skatter som formelt innkreves fra eiere kan bli overveltet på leietagere gjennom høyere husleie, og skatter som inndrives fra leie-tagere kan bli overveltet på eiere gjennom lavere leiepriser og eiendomspriser.

Hvem som til syvende og sist ender opp med skatteregningen avgjøres av markedsforholdene. Det finnes en stor og komplisert litteratur om dette. Spesielt interesserte kan finne en innføring i Schjelderups vedlegg til eiendomsskatteutvalgets NOU fra 1996.

Graden av overvelting vil variere mellom land og markeder, men litteraturen peker i retning av at eiendomsskatter i hovedsak bæres av dem som eier eiendom. Vi tror derfor ikke bildet av Norge som et land med lav samlet formuesbeskatning vil endres om man skulle lykkes i å trekke ut den delen av eiendomsskattene som bæres av leietagere.

Berge kritiserer også at transaksjonsskatter som den norske dokumentavgiften er kategorisert sammen med eiendoms- og formuesskatt. Han mener vi da like gjerne kan trekke inn gevinstbeskatningen. Det er feil. Dokumentavgiften bæres av egenkapitalen i en eiendomsinvestering uavhengig av avkastningen, mens gevinsten er en del av inntekten fra eiendomsinvesteringen.

Bringer vi inn gevinst- og inntektsbeskatningen vil forøvrig det norske skatteregimet for eiendom fremstå som enda mer gunstig. Det har OECD kritisert gjentatte ganger.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive