Matgigant med høyt spill?

Øystein Foros og Lars Sørgard

Debatt. Norgesgruppen har slått kloa i flere av Icas Maxi-butikker uten å melde fra til Konkurransetilsynet. Den omgår meldeplikten bevisst, skriver Øystein Foros og Lars Sørgard i Dagens Næringsliv 28. juni.

28.06.2012 - Øystein Foros og Lars Sørgard


I vår ble det kjent at cirka halvparten av Maxi-butikkene blir Meny-butikker. De blir dermed en del Norgesgruppen, den desidert største aktøren i det norske dagligvaremarkedet med en samlet markedsandel på nær 40 prosent. Ica Maxi og Meny er hovedkonkurrenter i segmentet med et bredt vareutvalg og et rikholdig ferskvaretilbud (i norsk målestokk).

Konkurransetilsynet følger dagligvarer tett. Da Rema overtok Lidl for noen år siden foretok tilsynet en detaljert og grundig gjennomgang av hvert enkelt lokalmarked. Når den største av dem alle, Norgesgruppen, får kloa i en rivals butikker, forventes det tilsvarende. Dette betyr ikke nødvendigvis at det vil gripe inn, men at en grundig vurdering av om transaksjonen er konkurranseskadelig foretas.

Alle fusjoner og oppkjøp av foretak over en viss størrelse skal meldes til Konkurransetilsynet. Er tilsynet i tvil om det kan skade konkurransen, skal det innen 14 virkedager be om mer detaljert informasjon fra bedriftene, en fullstendig melding.

Ifølge tilsynets hjemmesider er Plantasjens overtagelse av Oddernes Gartneri den siste transaksjonen hvor dette ble bedt om. Meldingen ble mottatt 15. mars i år, og saken er fortsatt under behandling. En slik prosess tar tid, og partene kan ikke gjennomføre sammenslåingen før tilsynet er ferdig med sin behandling.

Vi hadde forventet tilsvarende prosedyre når Norges største dagligvarekjede overtar butikker med lukrativ beliggenhet fra en av sine argeste konkurrenter. Det er derfor overraskende at hyllene er tømt i Ica Maxi-butikkene, og at Meny er på vei inn i løpet av sommeren.

Forklaringen som blir brukt er at det nyopprettede Lagopus Eiendomsutvikling har overtatt de 22 Ica Maxi-butikkene. Hovedeier i dette selskapet er Norgesgruppen med 35 prosent. Lagopus vil bli oppløst når alle lokaler er utleid eller videresolgt. De mener at dette dreier seg om overdragelse av leieavtaler, og dermed ikke underlagt meldeplikt til Konkurransetilsynet.

En overdragelse av leiekontrakter? Realiteten er åpenbart en annen. Norgesgruppen har fått kontroll over matbutikker som til nå har vært Ica Maxi. Pris og utvalg i disse butikkene bestemmes nå av Norgesgruppen. Ved neste oppkjøp eller fusjon Konkurransetilsynet eventuelt må vurdere, vil disse butikkene inngå i Norgesgruppens markedsandel. Da ligger det i sakens natur at dette er en transaksjon som i realiteten er en foretakssammenslutning.

Konkurransetilsynet har tidligere ilagt en rekke bøter for overtredelse av meldeplikten. Dette gjelder imidlertid i de fleste tilfeller små sammenslutninger hvor overtredelsene neppe har vært overlagt. Nå blir Konkurransetilsynet utfordret av en matbaron som bevisst prøver å omgå reglene.

Er de satt sjakk matt fordi Norgesgruppen har funnet et smutthull i dagens lovverk? Er det siste riktig, bør dette hullet tettest snarest mulig. I motsatt fall er det lett å se hva konkurransejurister vil råde sine klienter til å gjøre dersom de ønsker å gjennomføre et oppkjøp som kan være konkurranseskadelig.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive