Disputas: Tjenestekjøp i offentlig sektor

Roar Jakobsen (Foto: Audun Farbrot)

Roar Jakobsen disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 14. desember med avhandlingen Public sector service contracting. Transaction cost economics and institutional theory considerations. In English

11.12.2012 - Red.


Mye av verdiskapingen i offentlig sektor skjer gjennom samarbeid med private tjenesteleverandører. Offentlige innkjøp utgjør nærmere 400 milliarder kroner årlig i Norge. Jakobsen har undersøkt 310 kontrakter knyttet til kommunale tjenestekjøp i Skandinavia, og analysert hvordan disse følges opp av partene etter kontraktsignering. Han konkluderer med at skreddersydde kontrakter og tette samarbeidsrelasjoner er avgjørende for å oppnå gode resultater.

De beste resultatene oppnås når kontraktspartnerne tilpasser seg hverandre, for eksempel gjennom å investere i teknologi og kunnskap som kun har verdi så lenge kontrakten gjelder. Men slike tilpasninger kan være kostbare og risikable, spesielt for tjenesteleverandørene. De bør derfor følges opp med skreddersydde kontrakter som spesifiserer partenes ansvarsområder og hvordan partene skal håndtere endringer.

Men offentlige anskaffelseskontrakter blir ikke bare utformet med utgangspunkt i effektivitetshensyn. Denne studien viser at kontraktsansvarlige er utsatt for et sterkt byråkratisk press når kommunale etater kjøper tjenester som IT, veivedlikehold, avfallshåndtering, pleie og omsorg og rengjøring. Mye av arbeidet med å formalisere kontrakter i offentlig sektor skyldes behovet for å tilpasse seg dette presset. Gjennom formalisering fremstår man rett og slett som mer profesjonell og seriøs, sier Jakobsen.

Ledere bør ta hensyn til dette byråkratiske presset, men de bør være bevisst på ulempene dette presset fører med seg. Kontraktene kan lett bli for rigide og ineffektive dersom man ukritisk tilpasser seg dette byråkratiske presset.

Ved offentlig tjenestekjøp er det vanlig at kontraktspartnere samarbeider over et lengre tidsrom. Dette stiller store krav til fleksibilitet og gjensidig tilpasning mellom partene. Tette samarbeidsrelasjoner er derfor avgjørende for å oppnå gode resultater.

Jakobsens avhandling viser at gode samarbeidsnormer har sterk innflytelse på oppnåelse av kostnadsreduksjon og tjenesteforbedring. Kontraktspartnere kan i større grad stole på hverandre når slike normer er på plass. Når slike normer er til stede, hjelper partene hverandre med å løse problemer som oppstår, de er fleksible, og de gir hverandre nyttig informasjon når det trengs.

Kontraktsansvarlige bør vektlegge slik normbygging i sitt lederskap. Dette er spesielt viktig etter at kontrakten er signert, det er da man skal leve med relasjonen og prestere, sier Jakobsen.

Roar Jakobsen (f. 1965) er utdannet cand. merc. ved Høgskolen i Buskerud, med hovedfag i strategisk ledelse. Han har bred erfaring som strategirådgiver og prosjektleder i offentlig sektor, og er ansatt i Skattedirektoratet. Jakobsen har vært doktorgradsstipendiat ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH.

Tid og sted:
Fredag 14. desember i Karl Borchs auditorium, NHH
Prøveforelesningen starter klokken 11.15 og disputasen klokken 13.15.

Tema for prøveforelesning:
Strategy sensitivity in public sector purchasing in light of transaction cost economics and institutional theory: an analysis of the rationality of existing public contracting practices and implications for possible reforms

Veiledningskomité:
Professor Sven A. Haugland, NHH, hovedveileder
Professor Arne Nygaard, BI

Mer informasjon:
Roar Jakobsen, e-post: roar.jakobsen@nhh.no, tlf.: 992 24 562
Mediekontakt Hanna Sommerstad, e-post: hanna.sommerstad@nhh.no, tlf.: 984 40 184


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive