Disputas: Norske aksjefonds prestasjoner

En ny doktoravhandling analyserer den aktive avkastningen norske aksjefond har oppnådd mellom 1982 og 2008. Norske aksjefond har som gruppe, ikke klart å slå markedet.

19.03.2010 - Redaksjonen


Dette kommer fram i doktoravhandlingen til Lars Qvigstad Sørensen Essays on Asset Pricing. Han disputerer for doktorgraden ved Norges Handelshøyskole torsdag 25. mars 2010.

Qvigstad Sørensen analyserer den aktive avkastningen norske aksjefond har oppnådd i perioden 1982 til 2008 på et nytt datasett. Datasettet inneholder både fond som eksisterer i dag og fond som har forsvunnet i løpet av utvalgsperioden. Når man kontrollerer for systematisk risiko, har ikke norske aksjefond som gruppe klart å slå markedet.

Statistiske tester viser få tegn til dyktighet, målt ved positiv risikojustert meravkastning, som ikke kan forklares ved tilfeldigheter. Det er imidlertid klarere tegn på udyktighet, som ikke kan forklares ved uflaks. Det er ingen persistens i norske aksjefonds prestasjoner og dermed vanskelig for investorer å finne et ex ante-kriterium for å plukke de beste fondene.

I avhandlingen analyserer Qvigstad Sørensen også oljeprisens påvirkning på internasjonale aksjemarkeder. En artikkel tar opp i hvilken grad endringer i oljeprisen kan predikere fremtidige aksjeavkastninger. I en statistisk forstand er det en sterk negativ sammenheng mellom forrige periodes oljeprisendringer og aksjeavkastninger for G7-landene og verdensmarkedet.

Artikkelen viser at predikerbarheten i hovedsak skyldes enkelte svært signifikante hendelser som oljekrisen i 1973, OPEC-kollapsen i 1985-86 og første Gulfkrig i 1990-91. Artikkelen argumenterer for at uten disse hendelsene ville det ikke vært noen prediktiv sammenheng mellom olje- og aksjepriser og tviler derfor på en porteføljestrategi basert på dette signalet fra oljemarkedet.

I en annen artikkel analyseres sammenhengen mellom olje og aksjemarkedene nærmere ved hjelp av en strukturell modell. Studien viser at uventete oljeprisøkninger har en positiv effekt på aksjemarkedene i land som produserer og eksporterer olje. For land som konsumerer og importerer olje er derimot effekten sterkt negativ. Dette later i hovedsak til å skyldes at oljesektoren er større på børsene i landene som produserer og eksporterer olje, ettersom dette er den eneste sektoren som reagerer positivt på oljeprissjokk.

Lars Qvigstad Sørensen (født 1976) er oppvokst i Oslo. Han er siviløkonom fra NHH (1999)og M.Sc. in Financial Engineering fra Columbia University (2004). Han jobbet som risikoanalytiker i Norges Bank Investment Management fra 2000 til 2005 og jobber nå i forskningsavdelingen til RiskMetrics i Genève.

Tid og sted:
Karl Borchs Auditorium, NHH, torsdag 25. mars 2010.
Prøveforelesning starter klokken 10.15 og disputas klokken 12.15

Tema for prøveforelesningen er: "Asset pricing and commodity markets"

Mer informasjon:
Lars Qvigstad Sørensen, e-post: lars.sorensen@nhh.no
tlf. +47 41044176

Mediekontakt Kristin Risvand Mo, e-post: kristin.mo@nhh.no
tlf. 55 95 9661/91599661


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive