Flytting ingen hemsko

Innlegg: Konkurransetilsynet har betydelige utfordringer, men det har ikke sammenheng at tilynet er flyttet til Bergen, skriver professor og tidligere sjeføkonom i Konkurransetilsynet Lars Sørgard i Dagens Næringsliv 16. desember 2010.

16.12.2010 - Lars Sørgard


Tidligere juridisk direktør i Konkurransetilsynet, Mads Magnussen, hevder i Dagens Næringsliv 8. desember at «det som ble bygget opp i Oslo ble revet ned i flytteprosessen».

Han viser blant annet til at antallet vedtak og antallet presseoppslag har gått ned etter at Konkurransetilsynet ble flyttet til Bergen, og at tilsynet er blitt isolert i forhold til store deler av norsk næringsliv.

En skal forvente færre vedtak som følge av ny konkurranselov, som ble innført noen måneder før flyttingen til Bergen startet opp. Under gammel lov kunne bedrifter foreta ensidige handlinger som for eksempel stengte ute andre bedrifter fra markedet, og denne adferden ble først ulovlig fra det tidspunktet Konkurransetilsynet vedtok at adferden skulle opphøre. Med ny lov er en slik adferd i utgangspunktet forbudt, og en bedrift som bryter forbudet, risikerer overtredelsesgebyr.

Bedriftene må selv bære ansvaret for å holde seg på riktig side av loven, og slik sett er den disiplinerende på bedrifters adferd. Dette vil ventelig føre til at færre bedrifter utfordrer lovens grenser, og derved færre vedtak. Det er en tilsiktet, positiv effekt av den nye loven.

Samtidig med at flyttingen til Bergen ble startet opp, ble det gradvis innført bedre prosedyrer for kvalitetssikring. Færre vedtak som følge av dette kan vanskelig sees på som noe negativt. En har redusert muligheten for nye tabber tilsvarende det første vedtaket etter ny lov i 2004. Forbudet mot en tur-retur-rabatt på ekspressbussen Oslo-Kristiansand var mildt sagt mangelfullt begrunnet, både hva angår økonomisk og juridisk analyse, og ble senere omgjort av Konkurransetilsynet som følge av en klage.

Pendelen kan imidlertid ha svingt for langt i retning få vedtak. Det er imidlertid en trend i flere land at antallet vedtak går ned. Desto viktigere er det at tilsynet får medhold i de saker som blir bragt inn for retten, slik tilfellet har vært med de tre sakene som har vært behandlet i retten i løpet av det siste året.

Antallet presseoppslag er heller ikke noe godt mål på kvalitet på tilsynets arbeid. Det er ofte forhold helt utenfor til-synets kontroll som bestemmer antallet presseoppslag. Til og med været kan spille en rolle, da kaldt og tørt vær fører til høye priser i kraftmarkedet og mange presseoppslag om Konkurransetilsynets prisoversikt i kraftmarkedet.

Det er heller ikke vanskelig å forestille seg presseoppslag som en helst burde slippe å se, for eksempel at pressen er med på bevissikring, slik vi så eksempel på da tilsynet var i Oslo. Jeg har forståelse for at en drøfter om tilsynet kan være mer synlig, men en slik debatt bør ha et annet utgangspunkt enn å telle antallet presseoppslag.

Magnussen hevder at Konkurransetilsynet er blitt mer isolert i forhold til store deler av norsk næringsliv. Avstand til norsk næringsliv i form av et uavhengig tilsyn ble trukket frem som et av flere argumenter for å flytte tilsynet til Bergen, så sett i et slikt perspektiv, er det vanskelig å se hva som er problemet. Konkurransetilsynet bør håndheve konkurranseloven på en slik måte at bedriftene ikke bryter konkurransereglene.

En spørreundersøkelse Konkurransetilsynet utførte blant advokater høsten 2008, tyder på at konkurranseloven har en betydelig disiplinerende effekt, for eksempel ved at mange avtaler ble modifisert eller droppet som følge av mulig brudd på enten kartellforbudet eller forbudet mot misbruket av dominans. Det er da liten grunn til å være bekymret for at tilsynet er «isolert fra store deler av norsk næringsliv».

Flyttingen av flere tilsyn, som ble gjennomført for noen år siden, ble evaluert i 2009. Konkurransetilsynet kommer på mange områder betydelig bedre ut enn de andre tilsynene som ble flyttet. I evalueringsrapporten heter det blant annet at «tilsynet har like gode forutsetninger for å løse sine oppgaver i Bergen sett i forhold til om de hadde blitt værende i Oslo».

Konkurransetilsynet har store utfordringer, men det er ingen grunn til å tro at utfordringene er blitt større som følge av flyttingen.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive