Telesatsning ga resultater

Tormod Hermansen (arkivfoto)

Siden 1991 har Telenor hatt et omfattende forskningssamarbeid med NHH/SNF, og dette er mye av grunnen til at vi i dag huser et av Europas ledende tele- og medieøkonomimiljø. - Det er en viss sammenheng mellom Telenors suksess internasjonalt og den forskningen man fikk i gang, sier Tormod Hermansen i dag.

17.06.2008 - Knut André Karlstad


Tormod Hermansen tok over som øverste sjef i det gamle Televerket i 1991. Da hadde nordmenn vært vant til man måtte stå inntil flere år på venteliste for å få fasttelefon, og hadde man telefon var man heldig om man fikk summetone i det hele tatt i den travleste arbeidstiden. Staten, gjennom Televerket, hadde monopol på utbygging og vedlikehold av telenettet, på salg av telefonaparater og enerett på installasjon av av alt terminalutstyr.

Et marked i endring

Men mot slutten av 80-tallet endret situasjonen seg på flere måter. For det første skjedde det store teknologiske fremskritt, og for det andre ble Televerkets monopol gradvis opphevet. Først ved at salget av terminalutstyr ble frigjort i 1988.

- Jeg kom til Televerket i '91 og allerede den gang var vi klar over at teknologiutviklingen og nye politiske strømninger i EU tilsa at telemarkedene skulle gå gjennom en dyptgående endring fra monopoler til friere markeder. Vi hadde behov for å supplerer den forskningen vi drev på det tekniske området med forskning på det teleøkonomiske området, forteller Tormod Hermansen.

Tormod Hermansen
NASJONAL STRATEG. Tormod Hermansen ga NHH-miljøet frie tøyler og ønsket seg forskning som skulle komme hele samfunnet til gode. Her fra Lehmkuhlforelesningen i 1995.
Foto: NHH (arkivfoto)

Bygget fagmiljø

På NHH kom professor Kåre Petter Hagen i kontakt med Hermansen i forbindelse med en gjesteforelesning sistnevnte holdt. - Hermansen kom med idéen om å etablere kontakt med oss, for å få opp telesektorens økonomiske spørsmål. Han forutså at sektoren var i ferd med å dereguleres i Norge, som i USA og Storbritannia. Hermansen mente det var viktig å bygge opp et fagmiljø som kunne tenke på den typen spørsmål, sier Kåre Petter Hagen.

I 1991-92 inngikk derfor Televerket og NHH/SNF (Samfunns- og næringslivsforskning AS) en avtale om å etablere et forskningsprogram i teleøkonomi. Dette inkluderte blant annet et gaveprofessorat. Kåre P. Hagen ble kallet til denne stillingen. I tillegg insisterte Hermansen på at det skulle etableres et doktorgradsprogram innen feltet tele- og nettverksøkonomi.

Vellykket stipendiatprogram

- Som stipendiatprogram har det vært særdeles suksessfullt. Alle har fullført. Tele- og nettverksøkonomi har blitt etablert som forsknings- og undervisningsmessige temaer. Her var vi tidlig ute, sier Kåre Petter Hagen.

Tormod Hermansen er enig: - Vi ønsket å være i forkant, ta framtida på alvor og bygge kompetanse. Det er en viss sammenheng mellom Telenors suksess internasjonalt og den forskningen man fikk i gang. Norge ble på mange måter et foregangsland, sier han.

Ni stipendiater har gjennomført programmet, og fredag 13. juni i år disputerte Jan Gaute Sannarnes for sin doktorgrad, den siste i programmet. Av de ni har to allerede blitt professorer, fire er førsteamanuenser, og to jobber i Telenor. Sannarnes er seniorrådgiver i Konkurransetilsynet.

Kåre Petter Hagen med telestipendiater
TELESTIPENDIATENE. Professor Kåre Petter Hagen (i midten) omkranset av fire tidligere telestipendiater på NHH: Mette Bjørndal (f.v.), Øystein Foros, Jan Gaute Sannarnes og Endre Bjørndal. Hagen har vært hovedveileder for flere av de ni doktorgradsavhandlingene.
Foto: Kristian Tindeland Marthinsen

Skille mellom tjenester og infrastruktur

På disse 17 årene har det skjedd en rivende utvikling både i telemarkedene og i den teoretiske tilærmingen. Frem til 80- og 90-tallet ble det statlige monopolet noe feilaktig ansett å ha grunnlag i økonomisk teori, som anså sektoren for å være et naturlig monopol. Dette gjaldt ikke bare i Norge.

- Det var feil av fagmiljøet og politikere at man ikke skilte mellom tjenestene og infrastrukturen. Det var ingen grunn til at tjenestene skulle være fritatt for konkurranse, sier Hagen.

Med andre ord; selv om staten (les: Televerket) var ansvarlig for å bygge ut og drifte selve telenettet, er det ingenting som tilsier at kun én operatør skal tilby innholdet i linjene. Resultetet av det ser vi blant annet ved at det i dag er mange såkalte lavprisperatører i mobilmarkedet som leier nettkapasitet av Telenor og NetCom, og konkurrerer seg imellom på ringepris.

Samfunnsnytte

Et annet resultat av den forskningssatsningen som ble gjort på tidlig 90-tall er at man i dag har etablert et bredt norsk fagmiljø innen teleøkonomi. Televerket, som skiftet navn til Telenor i 1995, har nytt godt av dette miljøet, og myndighetene har hatt et sakkyndig miljø å forholde seg til i regulatoriske spørsmål.

- Telenor har fått tilgang til spennende forskning, kompetente fagfolk og nye relasjoner, men naturligvis var dette aldri ment å kun komme Telenor til gode. Hele samfunnet, myndigheter, konkurrenter ville få nytte av dette, sier Tormod Hermansen i dag.

Telenor-avtalen 1995
FORNYET AVTALEN. 20. november 1995 fornyet Telenor avtalen med NHH/SNF, i forbindelse med en telekonferanse. Rammen den gang var 17 millioner kroner. Fra venstre: Professor Eli Noam (Colombia University), professor Kåre Petter Hagen og strategisk rådgiver Kjell Stahl i Telenor.
Foto: NHH (arkivfoto)

Fra tele til media

Digitaliseringen av telesektoren har ført til at ulike tjenester nå kan distribueres over telenettet. Foruten tale, gjelder det tekst, bilde og data. Den konvergensprosessen har åpnet for nye konkurranseflater som har gjort det nødvendig å se tidligere adskilte markeder i sammenheng. Forskningen omkring teleøkonomiske spørsmål skled derfor naturlig over til også å omfatte mediesektoren. Doktorgradsprogrammet er altså fullført, men forskningsprogrammet fortsetter med NRK og TV2 på laget. Professor Hans Jarle Kind er i dag forskningssjef for programmet.

- Da Hermansen og Hagen startet opp Teleprogrammet, la de stor vekt på at mangfold i forskningsarbeidet. Alle avdelinger ved NHH og SNF, som strategi og ledelse, markedsføring, samfunnsøkonomi og regnskap, er derfor involvert i disse spørsmålene. Dette tror jeg er svært viktig, og i årene fremover vil vi intensivere arbeidet med å få til forskningssamarbeid på tvers av instituttgrenser. I den forbindelse kan det også være grunn til å nevne at vi aktivt samarbeider med medievitere ved Universitet i Bergen og Høgskolen i Volda, forteller Kind.

Samarbeid gir resultater

Kind tror denne typen forskningssamarbeid også i fremtiden vil bære frukter. - Det er vanskelig å tenke seg at vi skal kunne skrive gode forskningsrapporter og gi relevant undervisning om tele- og medieøkonomiske spørsmål uten at vi har nær kontakt med bransjen. Samtidig har vi gjennom en lengre tid hatt en god kommunikasjon med blant annet Kirke- og Kulturdepartementet, og har for eksempel gitt innspill til den nye stortingsmeldingen om det fremtidige fjernsynsmarkedet. Jeg vil være ubeskjeden nok til å si at NHH/SNF-miljøet er blant de sterkeste i europeisk sammenheng når det gjelder forskning på tele- og medieøkonomi, og dette skyldes i stor grad samarbeid med ulike private og offentlige instanser, sier han.

Det som startet med en gjesteforelesning for circa 20 år siden har både bidratt til at Telenor i dag er en av verdens raskest voksende mobilleverandører og at Norge har et ledende fagmiljø i teleøkonomi.

- Jeg er personlig veldig stolt av å ha fått dette til. Det var ikke veldig vanlig at slike programmer ble igangsatt på den tiden. Resultatene av dette kan ikke måles direkte i kroner og øre, naturligvis, men det har vært en kjempestor sukess, avslutter Tormod Hermansen.

Kind: - Økonomer deltar stadig sterkere i den mediepolitiske debatten

Professor Hans Jarle Kind er forskningssjef for medieøkonomiprogrammet på NHH/SNF. I tillegg til Telenor er nå både NRK og TV2 med som samarbeidspartnere.

For utenforstående kan det virke som økonomer lenge glimret med sitt fravær i diskusjoner om mediepolitiske spørsmål. Vil du si deg enig i en slik påstand?
- Det er nok delvis riktig, siden økonomi har spilt en underordnet rolle i mediesektoren historisk sett. Ikke minst har politikere hatt stor innflytelse på organiseringen av denne sektoren, og til dels også på innholdet som formidles. Et eksempel på dette er de til dels detaljerte programforpliktelsene som radio- og tv-kanaler har måttet underordne seg for å få konsesjon. Men dette er definitivt i ferd med å endre seg, og økonomer deltar i stadig sterkere grad i debatten om mediepolitiske spørsmål.

Hva er bakgrunnen for denne endringen?
- Satt på spissen, tror jeg det er to hovedårsaker. For det første har det skjedd en holdningsendring i samfunnet. Jeg synes dette illustreres godt ved et utsagn fra en tidligere styreformann i BBC, som har uttalt at medieøkonomi tidligere ble betrakt som for viktig til å overlates til økonomer, men at det nå betraktes som for viktig til å overlates til politikere. For det andre har det skjedd dramatiske teknologiske endringer, som i langt større grad enn tidligere gjør det mulig å benytte seg av markedsøkonomiske virkemidler, samtidig som de politiske styringsmulighetene har blitt mye mindre.

Hvor mange er det som arbeider med medieøkonomiske spørsmål NHH/SNF?
- Som er forsiktig estimat, vil jeg si at det er minst tyve personer i NHH-miljøet som arbeider med tele- og medieøkonomiske spørsmål.

Hvilke medieøkonomiske forskningsspørsmål er NHH-miljøet mest opptatt av i dag?
- Det er vanskelig å trekke ut ett bestemt tema. Skal jeg allikevel driste meg til å gjøre det, så vil jeg si at sammenhengen mellom hvordan fjernsynskanaler finansieres, og hvordan dette påvirker mediemangfoldet, står sentralt. I motsetning til hva mange journalister, politikere og medievitere synes å mene, tyder ny forskning på at det er gunstig at en del fjernsynskanaler nå vil begynne å ta seg betalt direkte fra seerne. Det vil rett og slett føre til større mediemangfold og i mange sammenhenger høyere kvalitet enn om de kun er finansiert av reklame. Men det betyr ikke at det er uheldig med rene reklamefinansierte kanaler. Tvert i mot, har vi bruk for en blanding av reklamefinansierte, brukerfinansierte og lisensfinansierte TV-kanaler. Dette var ett av hovedtemaene i innspillet vårt til Stortingsmeldingen om fjernsynsmarkedet.


Doktorgrader i teleøkonomi fra NHH

1996
Eirik Gard Kristiansen
Essays on Investments
in Research and
Development

(I dag: førsteamanuensis,
Norges Handelshøyskole)

1998
Ellen Elisabeth
Altenborg
Inter-Firm, Inter-
Division, and within-
Division Relations:
an Inquiry into the
Incentives of the
Contract and the
Transaction Costs

(I dag: spesialrådgiver,
Telenor)

2000
Mette Bjørndal
Topics on Electricity
Transmission Pricing

(I dag: professor,
Norges Handelshøyskole)

2002
Endre Bjørndal
Cost Allocation Problems
in Network and
Production Settings

(I dag: førsteamanuensis,
Norges Handelshøyskole)

2002
Jan Yngve Sand
Essays on the
Regulation of the
Telecommunications
Industry

(I dag: førsteamanuensis,
Norges fiskerihøgskole)

2003
Helge Thorbjørnsen
Building Brand
Relationships Online.
The Role of
Interactivity,
Relationship Motives
and Internet
Experience

(I dag: førsteamanuensis,
Norges Handelshøyskole)

2003
Øystein Foros
Competition,
Complementarity
and Compatibility
in the Internet

(I dag: professor,
Norges Handelshøyskole)

2006
Bjørn Hansen
Facility Based
Competition in
Telecommunications:
Three Essays on
Two-Way Access
and One Essay on
Three-Way Access

(I dag: seniorforsker,
Telenor)
Avlagt ved BI

2008
Jan Gaute Sannarnes
Essays on Common
Agency and on
Regulation of a Natural
Network Monopoly

(I dag: seniorrådgiver,
Konkurransetilsynet)Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive