Dobbel undervisning til høsten

Nylig vedtok styret ved NHH å ta opp 430 bachelorstudenter til høsten og å dublere undervisningen første studieår. NHH skal også søke å bedre balansen med 14 millioner kroner i forbindelse med langtidsbudsjettet.

02.05.2007 - Red.


Førsteårsstudentene får dobbelt sett med forelesninger til høsten.

For første gang på flere år kom NHHs styre sammen over to dager på Solstrand for å diskutere oppfølgingen av strategisk handlingsprogram og å avholde styremøte.

Langtidsbudsjett, opptakstall og studiepoengproduksjon, forskning og formidling ble diskutert med dekanene og aktuelle avdelingsledere.

Styret fikk forelagt seg en kortversjon av rapport og planer (2006-2007) som viser status for oppfølgingen av NHH-miljøets strategiske handlingsprogram. Kortversjonen inneholder mål og kvantitative indikatorer for arbeidet med kjerneaktivitetene utdanning, forskning og formidling. Dette vil bli en årlig rapport basert på høyskolens nye rapporteringsform til Departementet

Langtidsbudsjettet må balanseres
Resultatene for 2006 innebærer at NHH får et budsjettmessig nedtrekk for 2008 på ca 5 millioner kroner i undervisningskomponenten og nær tilsvarende i forskningskomponenten.

Styret sluttet seg til forslag til tiltak fra en arbeidsgruppe for å oppnå balanse i høyskolens langtidsbudsjett. Arbeidsgruppen har pekt på innsparingsmuligheter knyttet til økt bruk av midlertidige stillinger i undervisningen, effektivisering av veiledningen i master i regnskap og revisjon, reduksjon i driftskostnader med 5 millioner og økt inntektsføring av forskningsprosjekter.

Styret fulgt opp tidligere styrevedtak om å investere i en nettbasert virksomhetsportal for samhandling og kunnskapsdeling internt så vel som eksternt. Styringsgruppen for prosjektet ble prorektor Gunnar E. Christensen, professor Anna Mette Fuglseth og ass.dir. Kurt Petersen. IT-sjef Thor-Inge Næsset blir prosjektleder.

Dublering av undervisning
Styret vedtok et opptakstall på 430 studenter til den femårige siviløkonomiutdanningen til høsten. Styret forutsetter at de obligatoriske kursene i første studieår dubleres slik at alle studentene får gode vilkår. Styret ba Programutvalget for masterstudiene om å øke det eksterne opptaket til master i økonomi og administrasjon sammenlignet med 2006.

Styret vedtok reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet i NHH-miljøet. Et etikkutvalg ledet av professor Siri Strandenes Pettersen har utarbeidet et forslag til reglement som har vært ute på høring. Et forskningsetisk råd ved NHH oppnevnes for å behandle påstander om brudd på vitenskapelig redelighet og god vitenskapelig praksis i hele NHH-miljøet. Rådet skal ha fem medlemmer hvorav to eksterne. En av de eksterne skal ha dommerkompetanse og fungere som elder.

Styret vedtok også å omorganisere masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) for å tilpasse studiet bedre til endringer i studentmassen. Tilpassingen vil gi et bedre faglig tilbud til de som starter rett fra bachelorstudier, mens studenter med femårig masterstudium eller fireårig siviløkonomstudium kan få fritak for å starte rett på en redusert profesjonsdel. MRR vil framover bestå av ett semester med kurs, ett med selvstendig arbeid og en profesjonsdel med integrerte kurs over to semestre.

For øvrig ble styret presentert en revidert forskrift for PhD-graden med ny prosedyre for opptak til doktorgradsprogrammet.Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive