Vikariat som studiesjef

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig vikariat (100 %) som studiesjef i 10 måneder, med mulighet for forlengelse. Studiesjefens nærmeste overordnede er administrerende direktør, og studiesjefen er en del av høyskolens administrative ledergruppe. Stillingen er tillagt budsjettansvar og personalansvar for teknisk-administrativt personale.

08.04.2005 - Afsoun Sabzian


Studiesjefen er leder for studieadministrasjonen og er tillagt ansvar for høyskolens fulltidsprogrammer. Studiesjefen har det administrative ansvaret for gjennomføringen av studieprogrammer med for tiden i underkant av 2800 studenter. Den som blir tilsatt i vikariatet, får ledelsesansvar for 18 medarbeidere og ansvar for administrativ tilrettelegging - og daglig drift av fulltidsprogrammene. Det er nødvendig med høyere universitets-/høyskoleutdanning og administrativ erfaring fra universitets- og høyskolesektoren.

Arbeidsområdet innebærer utstrakt samarbeid med studenter, lærerstab og andre medarbeidere i administrasjonen. De siste årene har høyskolen gjennomført både faglig-organisatoriske endringer og betydelige endringer i studieprogrammene, en endringsprosess som vil fortsette i kommende år. Den som tilsettes må ha god kunnskap om endringer i sektoren som følge av reformen av høyere utdanning (Kvalitetsreformen), men fortrinnsvis også til endringer innenfor alle høyskolens studieprogrammer. Vedkommende må være tilpasningsdyktig, ha utstrakt evne til samarbeid, ha gode lederegenskaper og kunne virke samlende for virksomheten.

God skriftlig og muntlig formuleringsevne, norsk og engelsk, samt fortrolighet med IT i arbeidssituasjonen generelt, er nødvendig. IT kunnskaper i forhold til systemer som er i bruk i studieadministrasjonen vil bli vektlagt.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som studiesjef, kode 1197, i ltr. 51 til 58 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % som innskudd i Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Dersom søkere står tilnærmet likt, vil kvinnelige søkere bli prioritert.

Nærmere informasjon om stillingene kan fås ved henvendelse til Jorun Gunnerud
tlf. 55 95 99 84 og John A. Andersen, tlf. 55 95 92 20.

Søknad vedlagt CV og utfylt skjema for utvidet søkerliste sendes Norges Handelshøyskole, personal- og organisasjonsavdelingen, Helleveien 30, 5045 Bergen, innen 23. april 2005. Søknaden merkes stillingsnummer: 014/2005.

Skjema for utvidet søkerliste er å finne på følgende internettadresse: http://www.nhh.no/adm/personal/. Skjema kan også fås ved henvendelse til personal- og organisasjonsavdelingen på tlf. 55 95 96 39. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet vedr innsending av attester og vitnemål m.v.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive