Rektorvalg på fredag

Fredag 29. april er det klart for rektor- og prorektorvalg ved NHH. Valget foregår i Dag Cowards auditorium klokken 09.15. Paraplyen bringer her en programerklæring fra rektorkandidat Jan I. Haaland og prorektorkandidat Gunnar E. Christensen.

27.04.2005 - Afsoun Sabzian


Programerklæring
Dette notatet gir en kortfattet oversikt over det vi anser som de største utfordringene og de viktigste oppgavene for NHH i den kommende fireårsperioden. Det er ikke ment å være en fullstendig liste over alle utfordringer og oppgaver NHH står overfor, men fokuserer på problemstillinger som vil stå sentralt gjennom hele perioden, og som vil være viktige arbeidsoppgaver for høyskolens ledelse i årene fremover.

Innledning - utfordringer og hovedoppgaver
NHH er, i likhet med hele universitets- og høyskolesektoren i Norge, inne i en krevende og spennende fase. Kvalitetsreformen, ny finansieringsmodell, ny universitets- og høyskolelov og økt internasjonal konkurranse bidrar alle til at studenter, fagstab og teknisk/administrativ stab stilles overfor nye krav og utfordringer.

Kvalitetsreformen krever, for eksempel, en reell gjennomgang og fornyelse av så vel undervisnings- som evalueringsformer. Med mer aktiv studentdeltakelse som en grunntanke, endrer dette hverdagen både for studenter og fagstab.

Finansieringsmodellen stiller nye krav til målbare resultater, og den nye loven gir både muligheter og utfordringer når det gjelder intern organisering og styring.

Økt internasjonal konkurranse om så vel studenter som fagfolk stiller klare krav til kvalitet og konkurransedyktighet.

NHH står i tillegg overfor spesielle utfordringer. Omleggingen av siviløkonomstudiet fra 4 til 3+2 år representerer en kraftig økning i undervisningsbelastning og studiepoengproduksjonen, og krever en betydelig opptrapping av studieplasser, fagstab og krav til arealer, støtteapparat og infrastruktur.

En viktig forutsetning for å få til denne opptrappingen er at høyskolens budsjett økes, noe vi har fått aksept for at vil skje. Men budsjettøkningen er bare første trinn - den virkelige utfordringen ligger i å få på plass en fornuftig og god opptrappingsplan for fagstaben og en utvidelse og tilpasning av bygninger og infrastruktur som setter oss i stand til å møte disse utfordringene.

Skal vi implementere de nye studieprogrammene på en faglig tilfredsstillende måte med topp kvalitet i undervisning og veiledning, samtidig som vi sikrer at forskningen har best mulig vilkår ved NHH, må vi lykkes i å utvide fagstaben med høyt kvalifiserte fagfolk på alle sentrale felt.

Den store utfordringen er å kunne utnytte nye muligheter og tilpasse oss til nye krav og endringer, samtidig som vi tar vare på og videreutvikler høyskolens særpreg og faglige og miljømessige kvalitet.

Stikkordsmessig vil vi i de nærmeste årene legge hovedvekt på:

• En forsvarlig og god overgang til ny studiestruktur med solid og spennende forskningsbasert undervisning som grunnpilaren
• En opptrappingsplan for fagstaben som sikrer at NHH kan tiltrekke seg de beste fagfolkene, og gir rom for høy kvalitet i så vel undervisning som forskning
• En videreutvikling av den internasjonale orienteringen av studieprogrammer og forskningsnettverk for å møte nye utfordringer og økt konkurranse.
• En jevnere kjønnsfordeling, og derved en høyere kvinneandel, så vel blant studenter som i fagstaben.
• Nybygg og infrastruktur som sikrer gode muligheter for videreutvikling av NHH så vel i omfang som i kvalitet.

Nærmere om strategi og arbeidsoppgaver i perioden
NHH har nylig vedtatt et strategisk handlingsprogram for perioden 2004-2009, og dette legger mye av premissene for en sunn og god utvikling av høyskolen. Handlingsprogrammet fokuserer både på de overordnede langsiktige mål og muligheter, og på de mer umiddelbare utfordringer høyskolen står overfor, i lys av ny studiestruktur og opptrappingsplanen.

Vi har begge vært aktive i strategiprosessen som medlemmer av det strategiutvalget som fremmet forslag til handlingsprogram, og vi synes da naturlig nok at denne strategiske handlingsplanen utgjør et godt fundament for å møte utfordringene.

Men en plan er én ting; oppfølging og implementering er helt avgjørende, og det er akkurat det som vil være jobben for den nye ledelsen i den neste rektorperioden. Vi skal jobbe for å sikre at mest mulig av det som er trukket frem som sentrale forhold i strategiplanen, kan bli en realitet for NHH.

Visjonen er at "NHH-miljøet skal være ubestridt ledende i Norge på de økonomisk-administrative fagområder og være et klart førstevalg som studiested og kompetansesenter. NHH-miljøet skal være blant de fremste i Europa på sine områder."

Dette er ingen liten ambisjon - og det krever full innsats over hele spekteret av vår aktivitet for å lykkes. Virksomhetsideen - som skal bidra til å realisere denne visjonen - trekker frem så vel et unikt lærings- og studiemiljø, solid forskningsbasert undervisning, forskning av ypperste europeiske klasse, internasjonalisering av både studieprogrammer og forskningsnettverk, og god kontakt med næringsliv og forvaltning som viktige elementer.

Vi deler fullt ut oppfatningen av at vi må satse på alle disse feltene. Ikke minst er det viktig å sikre forskningsvilkår som gjør at NHHs fagstab kan være på forskningsfronten internasjonalt.

På litt lengre sikt er dette helt avgjørende for at vi skal være en attraktiv institusjon for studenter og forskere fra hele verden. Uten en slik forskningsmessig forankring, vil vi ikke kunne lykkes i å nå våre mål.

Den viktigste utfordringen de nærmeste par årene er derfor, etter vår mening, å sikre en innfasing av nye studieplasser og opptrapping av fagstab som gir rom for en kvalitetsheving i studieprogrammene samtidig som forskningen gis best mulige vilkår.

Det er ingen motsetning mellom satsing på forskning og på undervisning. Et aktivt og godt forskningsmiljø er helt avgjørende for å være oppdatert på og kunne videreformidle den ypperste kunnskap som finnes internasjonalt; det er også nøkkelen til å kunne tiltrekke oss de beste fagfolkene.

Og, ikke minst, er det en forutsetning for å drive god, forskningsbasert undervisning. Undervisningen er, på den annen side, like viktig for forskningen. Den gir verdifulle impulser og innspill, og den stiller strenge krav til forskernes evne og vilje til å gjøre forskningen relevant og tilgjengelig på en forståelig og god måte.

Samspillet mellom forskning og undervisning er derved ett av de viktigste særpreg ved en institusjon som NHH. Det er viktig at denne balansen opprettholdes, og at begge aktivitetene får videreutvikle seg i godt samspill med hverandre.

Doktorgradsprogrammet spiller en sentral rolle både i forbindelse med rekruttering til fagstab og for den samlede forskningen ved høyskolen. Det å sikre at vi har et velfungerende doktorgradsprogram som tiltrekker seg de beste studentene så vel fra NHH som fra andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt, er derved av stor betydning for å nå høyskolens strategiske mål.

NHH har en skjev kjønnsfordeling både blant studenter og i faglig stab. Vi mener det er viktig å jobbe for å øke kvinneandelen i begge grupper. Dette er ikke minst viktig for å sikre at vi har et bredest og best mulig utvalg av kandidater på alle nivåer.

Når det gjelder fagstab, vet vi at det er en langsiktig prosess og at en god del har skjedd de senere årene; det er imidlertid viktig å holde fokus på dette spørsmålet og sikre at vi til enhver tid utnytter de mulighetene som finnes.

NHH har en sterk tradisjon for internasjonalisering, bl.a. gjennom et omfattende og godt utvekslingsprogram og som CEMS-medlem. Vi mener allikevel at det er på tide å fokusere på en videreutvikling av denne internasjonale orienteringen.

Den internasjonale dimensjonen må i sterkere grad bringes inn i høyskolens daglige virke, og det å fremstå som en topp internasjonal samarbeidspartner så vel innenfor undervisning som forskning må være et mål for hele vår virksomhet.

Merkebygging og synlighet er stikkord som går igjen i mange diskusjoner om NHHs posisjon i det nasjonale og internasjonale markedet. Det strategiske handlingsprogrammet legger vekt på merkebygging, og det pågår for tiden arbeid for å sørge for en helhetlig tenking om hvordan NHH fremstår og oppfattes. Dette er et omfattende og viktig arbeid; det dreier seg om vårt forhold til omverdenen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og det har med hele vår virksomhet å gjøre - forskning, undervisning, formidling.

I denne prosessen er det viktig å sørge for at NHHs kjerneverdier - dyptpløyende og nyskapende; åpen og relasjonsbyggende; relevant og løsningsorientert; mangfoldig og helhetlig, og med høy integritet - reflekteres og danner grunnlaget for høyskolens profil innad og utad.

EQUIS-rapporten fra 2001 slo fast at en av NHHs viktigste styrker var medarbeidernes sterke lojalitet til institusjonen og inntrykket av å trekke i lag mot felles mål. I tider med endrede rammevilkår, sterkere fokus på målbare resultater, og tøffere konkurranse, kan slike fellesskapsholdninger settes under press.

Samtidig er det i slike tider spesielt viktig å opprettholde og videreutvikle denne korpsånden som et fortrinn for NHH. Gode samarbeidsforhold på tvers av fag og institutter, mellom faglige og administrative enheter og mellom enkeltpersoner vil være en viktig forutsetning for å sikre NHHs fremtidige kvalitet og posisjon i markedet. Det å legge til rette for gode samarbeidsrelasjoner og en bedriftskultur med fokus på mangfold og helhet vil være viktige oppgaver for det nye rektoratet.

Reakkreditering i EQUIS, samt nasjonal godkjenning av vårt kvalitetssikringssystem fra NOKUT er noen nært forestående, viktige milepæler i arbeidet for å sikre og videreutvikle vår posisjon nasjonalt og internasjonalt. Tilrettelegging og oppfølging av slik akkreditering er en krevende aktivitet for NHH, men det er mer og mer nødvendig at vi har "sertifikatene" i orden.

Høy kvalitet har vært og skal fortsatt være NHHs største og viktigste fortrinn.

Jan I. Haaland (rektorkandidat) og Gunnar E. Christensen (prorektorkandidat)

Programerklæringen i pdf-format

TID OG STED

Tid: Valget begynner klokken 09.15, men folk oppfordres til å komme allerede klokken 09.00 for å registrere seg i manntallslisten.

Sted: Dag Cowards auditorium


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive