Ledig stilling: Forskningskoordinator

Ved Norges Handelshøyskole er det ledig nyopprettet stilling som forskningskoordinator. Stillingen er plassert i direktørens stab, og er direkte underlagt administrerende direktør.

04.04.2005 - Knut André Karlstad


Sentrale arbeidsoppgaver for forskningskoordinatoren vil være:

* Bistå høyskolens sentrale ledelse i videre utvikling og gjennomføring av en overordnet forskningspolitikk for høyskolen
* Ivareta relasjoner overfor forskningsfinansierende organer og forskernettverk
* Initiere og samordne/koordinere tiltak internt på høyskolen
* Ivareta løpende sentrale forskningsadministrative oppgaver, herunder bistå ved utarbeiding av et helhetlig system for forskningsdokumentasjon og ivareta funksjonen som sekretær for forskningsutvalget.

Det er ønskelig at søkerne har doktorgrad, og søkerne bør minimum ha kompetanse på hovedfagsnivå, fortrinnsvis innen økonomisk/administrative fag.

Søkerne bør ha forskererfaring. Det legges videre vekt på relevant administrativ erfaring, herunder erfaring med forskningsfinansiering og/eller utviklingsoppgaver og ledelse i offentlig forvaltning og næringsliv.

De legges stor vekt på evne til samarbeid og kommunikasjon, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk) og det forutsettes god kjennskap til IT som verktøy.

Stillingen lønnes som prosjektleder (kode 1113), med lønnsplassering i ltr. 50 - 65, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % som innskudd i Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Nærmere informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til administrerende direktør Ragnar Fagereng, tlf. 55 95 92 32, ragnar.fagereng@nhh.no eller prorektor Lars Mathiesen, tlf. 55 95 92 63, lars.mathiesen@nhh.no.

Søknad vedlagt utfylt skjema for utvidet søkerliste sendes Norges Handelshøyskole, Personal- og organisasjonsavdelingen, Helleveien 30, 5045 Bergen, innen 16.4.2005. Søknaden merkes stillingsnummer 011/2005.

Skjema for utvidet søkerliste er å finne på følgende internettadresse:
http://www.nhh.no/omnhh/ Skjema kan også fås ved henvendelse til personal- og organisasjonsavdelingen på tlf. 55 95 96 39.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive