Hillestad disputerer

Tore Hillestad disputerer for doktorgraden ved NHH fredag 15. april med avhandlingen Toppledelsens troverdighet ved kriser. En studie av legitimitetsprosesser ved Åsgard-overskridelsene og Åsta-ulykken.

12.04.2005 - Stig Nøra


I avhandlingen settes søkelyset på hvordan symbolske sider ved toppledelsens respons på ulike kriser, påvirker deres legitimitet.

Dette undersøkes gjennom to kvalitative case- studier: (1) Statoil i forbindelse med de økonomiske overskridelsene ved Åsgard- prosjektet, og (2) NSB i forbindelse med Åsta-ulykken.

Studien belyser spesielt forholdet mellom de krav og forventninger toppledelsen konfronteres med, og hvordan deres tilpasning til og påvirkning av disse, influerer deres legitimitet.

I analysen kombineres impression management-teori og institusjonell teori. Ved å integrere disse perspektivene i analysen belyses ulike sider ved legitimitetsprosessene som studeres.

Studien avdekker blant annet et universelt funn som indikerer at ledere ved å la seg "rituelt piske" gjennom å utvise ydmykhet og ta selvkritikk, kan styrke sin legitimitet ved ulike kriser. Dette forklares ved at ledere på denne måten responderer på en sosialt konstruert oppfatning av hva deres moralske ansvar for krisen innebærer.

På bakgrunn av dette utdypes og predikeres hvordan ulike krisers karakteristika legger føringer for hvilke former for budskap som er mest effektive for å styrke ledelsens legitimitet.

Tore Hillestad er utdannet cand. polit ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet jobbet som forsker og konsulent ved Administrativt forskningsfond (AFF) ved NHH. Hillestad er i dag programleder ved etter- og videreutdanning, tilknyttet institutt for strategi og ledelse, NHH.


Ledere kan styrke sin legitimitet under kriser ved å la seg ”rituelt piske” gjennom å utvise ydmykhet og ta selvkritikk, ifølge Hillestads doktorgradsavhandling.

Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive