Endringer i universitets- og høgskoleloven

Regjeringen har i dag fremmet odelstingsproposisjon nr. 40 (2001-2002) om endringer i lov om universiteter og høgskoler og lov om helsepersonell.

15.03.2002 - Torunn G. Saunes


I følge en pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet er lovendringene et ledd i gjennomføringen av Kvalitetsreformen i høyere utdanning som skal sikre økt kvalitet og bedre gjennomstrømning. Endringene skal samtidig sikre institusjonene større frihet, men også mer ansvar for strategisk styring og bedre ressursutnyttelse.

Sentrale forslag i proposisjonen er disse:
· Det foreslås opprettet et uavhengig organ for akkreditering og evaluering som skal følge opp og kontrollere kvaliteten ved institusjonene.
· Alle studenter skal ha krav på en studieplan, og det skal skapes tettere kontakt mellom institusjon og student.
· Styret skal gis myndighet til selv å fastsette den interne organiseringen ved institusjonen.
· Det foreslås å lovfeste en styresammensetning med økt ekstern representasjon. Styrene skal ha 11 medlemmer, der 4 er vitenskapelig tilsatte, en fra de teknisk/administrativt ansatte, 2 studenter og 4 eksterne.
· Institusjonene skal få større faglige fullmakter.
· Departementet kan fastsette at bestemte studieforberedende emner inntil 20 studiepoeng skal inngå i en lavere grad.
· Det foreslås å innføre en felles internasjonal karakterskala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått.

For mer informasjon, les pressemeldingen eller odelstingsproposjonen.


Kontakt: paraplyen@nhh.no
Redaktør: Astri Kamsvåg
Ansvarleg redaktør: Kristin Risvand Mo

Utviklet av Renommé Interactive